Infolinka: 296 191 817 eshop@dpp.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

identifikační číslo: 00005886

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847

pro nákup elektronických jízdních kupónů prostřednictvím internetového portálu https://eshop.dpp.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky “) obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost , se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, identifikační číslo: 00005886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847(dále jen „dodavatel “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelema jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodudodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.dpp.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.       Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.4.       Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu. Zákazník provede registraci svého uživatelského účtu vyplněním e-mailové adresy a hesla. Tyto údaje budou sloužit pro jakékoliv další přihlášení do webového rozhraní obchodu. V rámci zpracování registrace je zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu zaslána informace o aktivaci účtu. Dokud není provedena aktivace, není možné provést přihlášení zákazníkaprostřednictvím nového účtu.Pro potvrzení registrace je třeba vyplnit všechny povinné údaje včetně souhlasu s obchodními podmínkami. Zákazník musí být starší 15 let.

 

1.5.       Po přihlášení bude zákazník vyzván k zadání pravdivých osobních údajů – jména, příjmení a data narození. Tyto údaje jsou povinné, bez jejich zadání není možné provést nákup kupónu. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání kupónů jsou dodavatelem považovány za správné.

1.6.       Přiřazení identifikátoru k uživatelskému účtu

Identifikátorem se rozumí nosič, ke kterému je vázán zakoupený kupón. Dodavatelem akceptované identifikátory jsou následující:

Identifikátor typ I.

(Lítačka s evidencí údajů, In Karta vydaná od 06/2015, bezkontaktní bankovní platební karta s evidencí údajů)

Identifikátor typ II.

(Lítačka bez evidence údajů)

Identifikátor III.

(Lítačka anonymní, bezkontaktní bankovní platební karta anonymní)

Dodavatel je oprávněn seznam akceptovaných identifikátorů měnit.

Po registraci a aktivaci účtu může zákazník přiřadit identifikátor, který bude využívat. Zákazník zadá údaje k identifikátoru dle zvoleného typu. Pokud bude zákazník využívat jako identifikátor bezkontaktní platební kartu pro nepřenosné kupóny, je nutné doplnit fotografii. K jednomu uživatelskému účtu může být přiřazeno více identifikátorů. Držitel identifikátoru je při registraci a použití identifikátoru povinen dodržovat všeobecné obchodní podmínky stanovené jeho vydavatelem.

Čipovou kartu Lítačka bez evidence údajů (identifikátor typu II.) nelze k uživatelskému účtu přiřadit.

1.7.       Zrušení uživatelského účtu

Zákazník může požádat o zrušení uživatelského účtu v MOS správce OÚ zde. S žádostí je nutné zaslat email a heslo pro komunikaci, dále požadavek na odebrání všech identifikátorů, které jsou k danému účtu přiřazeny. V případě, že na identifikátorech bude platné jízdné, zákazník se tímto vzdává možnosti požádat si o vrácení alikvotní částky dle platného tarifu.

1.8.       Blokace identifikátoru

V případě ztráty nebo odcizení identifikátoru má zákazník možnost ve svém uživatelském účtu daný identifikátor zablokovat a kupón převést na jiný přiřazený platný identifikátor.

1.9.       Převod kupónu mezi identifikátory

Ve svém uživatelském účtu může zákazník převést svůj elektronický jízdní doklad na jiný identifikátor, pokud se jedná o identifikátory typu I. Převod kupónů je možný pouze v rámci jednoho uživatelského účtu.

1.10.   Podřízený účet

Dodavatel umožňuje zákazníkovi zřídit ke svému uživatelskému účtu podřízený účet. Podřízený účet nabízí stejné funkcionality jako uživatelský účet. Podřízený účet lze kdykoliv osamostatnit zadáním e-mailu a hesla.

1.11.   Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, s výjimkou podřízeného účtu např. pro rodinné příslušníky.

1.12.   Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.13.    Zákazník začíná s objednáváním kupónů po přihlášení na webových stránkách a přiřazení Identifikátoru. Na základě typu přiřazeného identifikátoru může zákazník zakoupit určitý typ elektronického jízdního dokladu (viz. tabulka níže). Jednotlivé kroky objednávky na sebe navazují takto: po přihlášení zákazník zvolí Identifikátor, ke kterému chce kupón pořídit, způsob úhrady , nastaví začátek platnosti kupónu, vybere období a zóny (tarifní pásma) . Minimální doba mezi objednávkou kupónu a dobou jeho platnosti bude automaticky vypočítána systémem v závislosti na zvoleném způsobu platby. Po dokončení konfigurace kupónu je systémem vypočtena cena a zákazník si přidá kupón do nákupního košíku.

 

Typ identifikátoru

Typ elektronického jízdního dokladu

Identifikátor typ I. (Lítačka s evidencí údajů, In Karta, bezkontaktní bankovní platební karta s evidencí)

 

Identifikátor typ II. (Lítačka bez evidence údajů)

Identifikátor III. (Lítačka anonymní, bezkontaktní bankovní platební karta anonymní)

Občanské jízdné

ANO

ANO

NE

Slevové jízdné

ANO

NE

NE

Přenosné jízdné

NE

NE

ANO

1.14.   Přes webové stránky není možné žádat o slevy, registrace slev je možná pouze na prodejních místech a střediscích dopravních informací.

1.15.    Zákazník je oprávněn objednávku upravit, změnit nebo zrušit, a to do doby než je objednávka potvrzena. Zrušení objednávky po jejím potvrzení proběhne automaticky, jestliže nebyla objednávka zaplacena do určeného termínu. O zrušení objednávky je zákazník notifikován prostřednictvím e-mailu. Před zasláním objednávky dodavateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Zákazník končí nákup kupónů potvrzením objednávky. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky její obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

1.16.   Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká doručením potvrzení označeného jako „potvrzená objednávka“, jež je dodavatelem zasláno zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka.

1.17.   Kupní smlouvu lze uzavřít pouze při nákupu na platný a registrovaný Identifikátor , kterým se zákazník prokazuje v příměstských linkách PID a přepravní kontrole v  PID.

1.18.   Při úspěšné platbě on-line lze začít cestovat 60 minut od dokončení objednávky při zvolení počátku platnosti ten samý den, při platbě převodem následující pracovní den po připsání částky na účet dodavatele. Při platbě převodem musí být počátek platnosti kupónu stanoven nejdříve za 5 pracovních dní od dokončení objednávky.

CENA kupónu A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.19.   Cenu kupónu může zákazník uhradit dodavateli následujícími způsoby:

1.19.1. bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 90034 – 1930731349 / 0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet dodavatele“);

1.19.2. bezhotovostně převodem na účet dodavatele v případě mezinárodního platebního styku

IBAN CZ88 0800 0900 3419 3073 1349 BIC GIBA CZPX

1.19.3. bezhotovostně podporovanou platební kartou (VISA, MASTERCARD).

1.19.4. on-line platbou přes Platba 24

1.20.   Při platbě převodem musí být respektováno datum splatnosti platebního příkazu, které je kalkulováno systémem. Zákazník je o tomto datu informován. Při platbě platební kartou je nutné transakci provést do data stanoveného systémem. O těchto lhůtách je zákazník informován při potvrzení objednávky.

1.21.   Při bezhotovostní platbě je zákazník povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslem potvrzené objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

1.22.   V případě bezhotovostní platby platební kartou je kupní cena splatná při objednání kupónu.

1.23.   Zákazník je informován o potvrzení transakce platební branou a také aplikací eShop. Jestliže platí převodem, jsou mu po potvrzení objednávky zaslány platební údaje.

1.24.   V případě platby po stanovené lhůtě bude objednávka zrušena a platba vrácena.

Vyzvednutí kupónu a způsob převzetí

1.25.   Zakoupené dlouhodobé časové kupóny se aktivují automaticky nejpozději do 60 minut po zakoupení.

1.26.   Podmínky vystavení duplikátu kupónu v případě jeho poškození či ztráty jsou upraveny zde: http://www.dpp.cz/zneni-tarifu.

Komunikace se zákazníkem

1.27.   Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem je uskutečňována prostřednictvím elektronické pošty: eshop@dpp.cz, placené infolinky dodavatele na čísle: 296191817, úhrada za hovor dle tarifu operátora, kontaktní adresy dodavatele, popřípadě osobně na prodejních místech dodavatele.

předpisy platné připoužívání kupónů

1.28.   Při používání kupónu se zákazník řídí těmito předpisy:

·        Vyhláška Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu;

·        Smluvní přepravní podmínky v provozu metra, tramvají, lanové dráhy a autobusů PID;

·        Tarif PID ( http://www.dpp.cz/zneni-tarifu/ ).

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.29.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů z kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem.

1.30.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.31.   Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.32.   Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.33.   Odstoupení od kupní smlouvy není podle § 1837 písm. j) občanského zákoníku možné.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.34.   Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ nařízení GDPR “) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu .

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.35.   Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách eshop.dpp.cz stejně jako ve svých prodejních místech v pražském metru.

1.36.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.37.   Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

V Praze dne 27.9.2018