Obchodní podmínky pro rezervaci jízdních kupónů prostřednictvím internetového portálu http://eshop.dpp.cz společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciové společnosti

I. Základní údaje

Dodavatel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze od 11.7.1991 pod spisovou značkou B 847;

IČ 000 05 886
DIČ CZ00005886 – plátce DPH
(dále jen "dodavatel")

Provozní doba a umístění jednotlivých prodejních míst jsou uvedeny na webové adrese http://www.dpp.cz/distribuce-kuponu/

Kontaktní údaje

Infolinka Telefon: 840 111 301
Email: eshop@dpp.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby

070033-1930731349 / 0800

Zvláštní předpisy vztažené na používání jízdních kupónů objednaných přes eShop:

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu;
- Smluvní přepravní podmínky v provozu metra, tramvají, lanové dráhy a autobusů Pražské integrované dopravy;
- Tarif a jízdné Pražské integrované dopravy (dále jen „Tarif“). (http://www.dpp.cz/zneni-tarifu/)

II. Podmínky a způsob rezervace kupónů

2.1 Dodavatel provozuje online rezervační systém na portálu eshop.dpp.cz, prostřednictvím kterého má zákazník možnost objednat a zaplatit nabízený jízdní kupón. Na portálu http://eshop.dpp.cz je zákazníkovi dostupný seznam jízdních kupónů, včetně jejich ceny a parametrů.

2.2 Pokud chce zákazník vybraný kupón objednat, může se přihlásit do systému prostřednictvím svého účtu. Jde-li o nového zákazníka, musí se nejprve zaregistrovat (s výjimkou objednávání kupónu jako „anonymní zákazník“ – viz. níže bod 3.6). Při registraci jsou požadovány následující údaje 1 :

• přihlašovací jméno (povinný údaj) - login
• heslo (povinný údaj)
• platná e-mailová adresa (povinný údaj)

Pro potvrzení registrace je třeba vyplnit všechny povinné údaje a dále je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů. V rámci zpracování registrace je zákazníkovi na uvedenou emailovou adresu zaslána informace o aktivaci účtu. Dokud není provedena aktivace, není možné provést přihlášení zákazníka prostřednictvím nového účtu.

Souhlas s obchodními podmínkami, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je vyžadován před potvrzením každé objednávky (tedy i při postupu bez registrace) a poskytnutím osobních údajů. Doba platnosti registrace je stanovena na 13 měsíců od provedení registrace s tím, že tato doba se prodlužuje vždy o dalších 13 měsíců po provedení objednávky kuponů, pokud zákazník nepožádá o deaktivaci svého účtu na portálu eShop před uplynutím uvedené doby platnosti.

2.3 Zákazník začíná s objednáváním kupónů po otevření internetových stránek e-Shopu. Jednotlivé kroky objednávky na sebe navazují následujícím způsobem: zákazník zvolí způsob úhrady, definuje jízdní průkaz, ke kterému chce kupón pořídit, nastaví začátek platnosti kupónu2, dobu platnosti a vnější pásma. Po dokončení konfigurace jízdního kupónu je systémem vypočtena cena. Zákazník může pokračovat stejným způsobem v přidávání dalších kupónů na objednávku.

2.4 Zákazník končí nákup kupónů potvrzením objednávky. Nutnou podmínkou pro potvrzení objednávky je souhlas zákazníka s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Po potvrzení objednávky dodavatel neprodleně zašle zákazníkovi kopii objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy.

2.5 Zákazník je oprávněn objednávku upravit, změnit nebo zrušit, a to do doby než je objednávka potvrzena. Zrušení objednávky po jejím potvrzení proběhne automaticky, jestliže včas neproběhne platba převodem nebo nebyla objednávka zaplacena do určeného termínu platební kartou. O zrušení objednávky je zákazník notifikován prostřednictvím e-mailu.

2.6 Závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele je zaslané potvrzení označené jako „potvrzená objednávka“.

III. Ochrana informací a jejich bezpečnost

3.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze k účelům, se kterými zákazník vyjádří svůj souhlas, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, aniž by o tomto byl zákazník informován, či jinak zneužity.

3.2. Při nakládání s osobními údaji se dodavatel řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.3. Zákazník při registraci na portále eshop.dpp.cz dává souhlas ke shromažďování a zpracování určitého okruhu osobních údajů. Při registraci jsou o zákazníkovi pořizovány jen nezbytně nutné informace. Zákazník má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace), a to na e-mailové adrese eshop_admin@dpp.cz .

3.4. Zákazník je oprávněn k přístupu ke svým osobním údajům i k jejich opravě, a pokud zjistí, či se bude domnívat, že dodavatel, jakožto správce osobních údajů, popř. jejich zpracovatel, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může je zákazník požádat o vysvětlení či požadovat odstranění takového stavu.

3.5. Zákazník může nakupovat jako anonymní zákazník. V takovém případě nepotřebuje registrovaný účet. Anonymní zákazník má stejné možnosti jako registrovaný, ale:

a. Nemůže si ke svému účtu přiřadit jízdní průkazy (při nákupu je musí zadávat vždy znovu).
b. Nemůže využít při kompletaci objednávky některé před-vyplněné údaje ze svého účtu.
c. Může sdělovat své osobní údaje pouze v omezeném rozsahu (viz. výše poznámky pod čarou).

IV. Vyzvednutí kupónů a způsob převzetí

4.1. Kupóny je možné objednat pouze ve formě elektronické.

4.2. Lhůty pro vyzvednutí elektronického kupónu:
a) Kupón musí být vyzvednut nejpozději v den začátku platnosti kupónu
b) Kupón musí být vyzvednut nejpozději 20 dní po zaplacení objednávky.

4.3. V případě, že si zákazník nevyzvedne kupón včas, ztrácí možnost kupón vyzvednout a uhrazené finanční prostředky mu budou automaticky navráceny.

4.4. Pro nákup elektronického kupónu musí zákazník nakupovat pro platnou čipovou kartu4. Pravidla nákupu elektronického kupónu jsou stanovena v těchto obchodních podmínkách.

4.5. Elektronický kupón je nutné fyzicky nahrát na čipovou kartu4 na některém z validačních míst. Datum, od kterého je možné kupón vyzvednout, je kalkulováno systémem a zákazník je o něm informován.

4.6. Zákazník je informován prostřednictvím emailu v těchto případech:

a. Při aktivaci uživatelského účtu
b. Při novém nastavení hesla
c. Varování před zrušením uživatelského účtu
d. Při zrušení uživatelského účtu
e. Při potvrzení objednávky
f. V případě úspěšného přijetí transakce platební branou
g. V případě, že transakce nebyla přijata platební branou
h. Při přijetí platby převodem
i. Je možné si vyzvednout kupón (kupón je připraven k odběru)
j. Kupón/kupóny byl/y vyzvednut/y nebo doručen/y
k. V případě, že dojde ke zrušení objednávky
l. V případě, že bude automaticky realizována vratka
m. V případě vzniku technických nejasností při vyzvednutí elektronického kupónu na čipovou kartu

Zákazníkovi je také prostřednictvím emailu poskytnut:

a) vzor platebního příkazu při potvrzení objednávky placené převodem Zákazník odsouhlasením těchto Obchodních podmínek souhlasí s použitím jeho e-mailové adresy k zasílání výše uvedených sdělení či dokumentů.

4.7. Pokud ve výjimečném případě vzniknou technické komplikace při vyzvednutí elektronického kupónu zákazníkem, bude zákazník o tomto informován prostřednictvím emailu zprávou dle bodu 4.6 písm. n. V takovém případě je zákazník povinen provést opětovné vyzvednutí elektronického kupónu. Pokud tak zákazník neučiní, neplynou pro něj z takového postupu žádné sankční povinnosti, ovšem mohou tímto být způsobeny nejasnosti při provádění přepravní kontroly. Ve spojitosti s nutností dodržení lhůt pro vyzvednutí elektronického kupónu ve smyslu bodu 4.2 je rozhodující den prvního vyzvednutí kupónu, nikoli tedy den vyzvednutí opětovného.

V.Podmínky úhrady ceny kupónu

Na portálu eshop.dpp.cz lze platit dvěma způsoby - převodem nebo podporovanou platební kartou (VISA, MASTERCARD).

5.1 V případě platby převodem musí být respektováno datum splatnosti platebního příkazu, které je kalkulováno systémem. Zákazník je o tomto datu informován.

5.2 V případě platby platební kartou je nutné transakci provést do data stanoveného systémem, tak aby nebyla ohrožena pravidla dle bodu 4.2, resp. 4.5. O této lhůtě je zákazník informován při potvrzení objednávky. V případě platby po stanovené lhůtě bude objednávka zrušena a platba vrácena.

5.3 Zákazník je informován o potvrzení transakce platební branou a také aplikací eShop. Jestliže platí převodem, je mu po potvrzení objednávky zaslán vzor platebního příkazu.

5.4 Zákazník nemůže uhradit částku formou poštovní poukázky jakéhokoliv typu (A,B,C,D) ani není možné složení úhrady v bance na účet DPP, protože by nebylo možné realizovat standardním způsobem vratku v případě zrušení objednávky.

VI. Poskytnutí duplikátů kupónů

6.1 Podmínky vystavení duplikátu jízdního kupónu v případě jeho poškození či ztráty jsou upraveny v Tarifu.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem je uskutečňována prostřednictvím elektronické pošty, telefonu, bezplatné infolinky dodavatele, kontaktní adresy dodavatele popřípadě osobně na prodejních místech dodavatele.

7.2 Tyto obchodní podmínky jsou pro dodavatele i zákazníka závazné.

7.3 Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách eshop.dpp.cz stejně jako ve svých prodejních místech v pražském metru.

Poznámky

1. Při objednávce neregistrovaného uživatele jsou povinné pouze tyto údaje: a) elektronický kupónu – jméno, platná e-mailová adresa a číslo jízdního průkazu – čipovou kartu.

2. Minimální doba mezi objednávkou kupónu a dobou jeho platnosti bude automaticky vypočítána systémem v závislosti na zvoleném způsobu platby a doručení. Elektronický kupón lze objednat až do 22:00 hod. dne počátku jeho platnosti. Takový kupón je však rovněž třeba vyzvednout dle podmínek upravených v bodu 4.2.

3. Seznam prodejních míst je uveden na webové adrese http://www.dpp.cz/distribuce-kuponu/

4. Multifunkční čipová karta, vydávaná hl.m. Prahou nebo jím určenou osobou, která mimo jiné v rámci dopravní aplikace Dodavatele slouží jako nosič jízdního dokladu ve formě elektronického záznamu a přepravní průkaz jejího držitele.